Thư viện Xanh trường THCS Tạ Thị Kiều

Thư viện Xanh trường THCS Tạ Thị Kiều

Giới thiệu thư viện trường THCS Tạ Thị Kiều

Giới thiệu thư viện trường THCS Tạ Thị Kiều

Danh mục tài liệu – Sách giáo khoa

Danh mục tài liệu – Sách giáo khoa

Danh mục tài liệu – Giáo viên

Danh mục tài liệu – Giáo viên

Danh mục tài liệu – Lịch sử

Danh mục tài liệu – Lịch sử

Danh mục tài liệu – Pháp luật

Danh mục tài liệu – Pháp luật

Danh mục tài liệu – Thiếu nhi

Danh mục tài liệu – Thiếu nhi

Danh mục tài liệu – Tham khảo 1

Danh mục tài liệu – Tham khảo 1

Danh mục tài liệu – Tham khảo 2

Danh mục tài liệu – Tham khảo 2

Danh mục tài liệu – Tham khảo 3

Danh mục tài liệu – Tham khảo 3