Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu học trực tuyến (Số 3) học kỳ 1 năm học 2021-2022 được áp dụng chính thức từ ngày 27/09/2021.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

 • Điều chỉnh số tiết dạy của từng môn học;
 • Điều chỉnh thời gian dạy mỗi tiết học (Buổi sáng, bắt đầu tiết 1 lúc 7:30, tiết 2 lúc 8:30 và tiết 3 lúc 9:30; Buổi chiều, bắt đầu tiết 2 lúc 15:30; Thời lượng mỗi tiết là 45 phút);
 • Một số thay đổi khác.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (học trực tuyến) TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022 được áp dụng chính thức từ ngày 20/09/2021.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

 • Điều chỉnh số tiết dạy của từng môn học;
 • Điều chỉnh thời gian dạy mỗi tiết học (Buổi sáng, bắt đầu tiết 1 lúc 7:30, tiết 2 lúc 8:30 và tiết 3 lúc 9:30; Buổi chiều, bắt đầu tiết 1 lúc 14:30 và tiết 2 lúc 15:30; Thời lượng mỗi tiết là 45 phút);
 • Cập nhật một số môn học của khối lớp 6 học trên truyền hình Bến Tre;
 • Một số thay đổi khác.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (học trực tuyến) TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu Ôn thi tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022 được áp dụng chính thức từ ngày 24/05/2021.

Quí thầy cô chủ nhiệm khối lớp 9 thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Xem và tải thời khóa biểu Ôn thi tuyển vào lớp 10 (Số 1) TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ 2 năm học 2020-2021 được áp dụng chính thức từ ngày 08/03/2021.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

 • Thay đổi phân công giảng dạy các môn Vật lí, Công nghệ và Tin học;
 • Tiếp tục thực hiện học cách buổi các môn Ngữ văn và Toán;
 • Tiếp tục thực hiện tăng tiết các môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh ở các lớp 9 (Ôn thi tuyển vào lớp 10);
 • Một số thay đổi khác.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (Số 2) TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 1 học kỳ 2 năm học 2020-2021 được áp dụng chính thức từ ngày 18/01/2021.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

 • Thay đổi phân công giảng dạy các môn GDCD, Lịch sử, Địa lý;
 • Tiếp tục thực hiện học cách buổi các môn Ngữ văn và Toán;
 • Thực hiện tăng tiết các môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh ở các lớp 9 (Ôn thi tuyển vào lớp 10);
 • Một số thay đổi khác.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (Số 1) TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 3 học kỳ 1 năm học 2020-2021 được áp dụng chính thức từ ngày 07/12/2020.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

 • Thay đổi phân công giảng dạy môn Địa lí;
 • Tiếp tục thực hiện học cách buổi các môn Ngữ văn và Toán;
 • Một số thay đổi khác.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (Số 3) TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ 1 năm học 2020-2021 được áp dụng chính thức từ ngày 16/11/2020.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

 • Thay đổi phân công giảng dạy môn Công nghệ và Mĩ thuật;
 • Thực hiện học cách buổi các môn Ngữ văn và Toán;
 • Một số thay đổi khác.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (Số 2) TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.

Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu học kỳ I năm học 2020-2021 được áp dụng chính thức từ ngày 07/9/2020.

Quí thầy cô chủ nhiệm thông báo cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (Số 1) TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.

Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 9 học kỳ 2 năm học 2019-2020 được áp dụng chính thức từ ngày 08/06/2020.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

 • Thay đổi phân công giảng dạy môn tiếng Anh, Địa lí và Sinh học;
 • Thay đổi phân công chủ nhiệm lớp 7/5;
 • Khối lớp 9 tiếp tục học tất cả các môn vào buổi chiều đều theo danh sách lớp học mới.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 9) TẠI ĐÂY.

Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 8 học kỳ 2 năm học 2019-2020 được áp dụng chính thức từ ngày 01/06/2020.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

 • Khối lớp 6 và 9 học môn Tin học trong thời khóa buổi chính khóa;
 • Khối lớp 9 tiếp tục học tăng tiết các môn Toán, Ngữ văn (4 tiết/tuần) và tiếng Anh (2 tiết/tuần).
 • Khối lớp 9 học tất cả các môn vào buổi chiều đều theo danh sách lớp học mới.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 8) TẠI ĐÂY.