DANH MỤC TÀI LIỆU

 1. Nhan đề : Bài  tập vật lí 7 / Nguyễn Đức Thâm (Chủ biên), Đoàn Duy Hinh, Nguyễn Phương Hồng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          321tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            0344-0357

 1. Nhan đề : Bài Soạn Tin học / Bùi Việt Hà (chủ biên), Nguyễn Ngọc Huy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          167tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    6T7

Số đăng ký :            0283-0284

 1. Nhan đề : Bài Tập Tiếng Anh 8 / Nguyễn hạnh Dung Chủ biên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          99tr. ; 24cm.

Phân loại UDC :    4(N523)(076)

Số đăng ký :            0263-0269

 1. Nhan đề : Bài Tập Toán 7 T1 / Nguyễn Văn Trang, Phạm Gia Đức,Nguyễn Ngọc Đạm,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          135tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            0342-0343

 1. Nhan đề : Bài Tập Toán 8 Tập 2 / Tôn Thân chủ biên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          159tr. ; 24cm.

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            0189-0195

 1. Nhan đề : Bài tập Hoa Học 9 / Lê Xuân Trọng (Chủ biên), Ngô NGọc An, Ngô Văn Vụ

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          144tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            0070-0076

 1. Nhan đề : Bài tập Hóa Học 8 / Lê Xuân trọng Tổng chủ biên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          144tr. ; 24cm.

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            0238-0244

 1. Nhan đề : Bài tập Ngữ Văn 7 : T.1 / Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Minh Thuyết,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          108tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)(076)

Số đăng ký :            0294-0300

 1. Nhan đề : Bài tập Ngữ Văn 7 : T.2 / Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Minh Thuyết,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          96tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)(076)

Số đăng ký :            0308-0314

 1. Nhan đề : Bài tập Ngữ Văn 7 : T.1 / Vũ Nho, Phan Thiều, Hoàng Văn Thung,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          131tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)(076)

Số đăng ký :            0360

 1. Nhan đề : Bài tập Ngữ Văn 8 Tập 1 / Nguyễn Khắc Phi

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          96r. ; 24cm.

Phân loại UDC :    8(V)(076)

Số đăng ký :            0168-0174

 1. Nhan đề : Bài tập Ngữ Văn 8 Tập 2 / Nguyễn Khắc Phi

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          112tr. ; 24cm.

Phân loại UDC :    8(V)(076)

Số đăng ký :            0175-0181

 1. Nhan đề : Bài tập Ngữ Văn 9 : T.1 / NGuyễn Khắc Phi, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Minh Triết,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          112tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)(076)

Số đăng ký :            0015-0021

 1. Nhan đề : Bài tập Ngữ Văn 9 : T.2 / NGuyễn Khắc Phi, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Minh TRiết,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          112tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)(076)

Số đăng ký :            0098-0104

 1. Nhan đề : Bài tập Ngữ văn 6 : Tập 1 / Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Minh Thuyết,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          79tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)(076)

Số đăng ký :            0467-0473

 1. Nhan đề : Bài tập Ngữ văn 6 : Tập 2 / Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Minh Thuyết,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          84tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)(076)

Số đăng ký :            0474-0480

 1. Nhan đề : Bài tập Tiếng Anh 6 / Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Hạnh Dung, Đặng Văn Hùng,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          143tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N523)(076)

Số đăng ký :            0514-0520

 1. Nhan đề : Bài tập Tiếng Anh 7 / Nguyễn Hạnh Dung (chủ biên), Đặng Văn Hùng, Thân Trọng Liên Nhân

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          108tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N523)(076)

Số đăng ký :            0368-0374

 1. Nhan đề : Bài tập Tiếng Anh 9 / Nguyễn Hạnh Dung (Chủ Biên), Đặng Văn Hùng, Đào Ngọc Lộc,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          104tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N523)(076)

Số đăng ký :            0135-0140

 1. Nhan đề : Bài tập Toán 6 Tập 1 / Tôn Thân, Vũ Hữu Bình, Phạm Gia Đức,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          119tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            0425-0431

 1. Nhan đề : Bài tập Toán 7 : T.1 / Tôn Thân(chủ biên), Vũ Hòa Bình, Phạm Gia Đức,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          143tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            0322-0328

 1. Nhan đề : Bài tập Toán 7 : T.2 / Tôn Thân(Chủ biên), Vũ Hòa Bình, Trần Đình Châu,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          76tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            0336-0341

 1. Nhan đề : Bài tập Toán 8 Tập 1 / Tôn Thân chủ biên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          151tr. ; 24cm.

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            0196-0200

 1. Nhan đề : Bài tập Toán 8 Tập 1 / Tôn Thân Chủ biên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          152tr. ; 24cm.

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            0201-0202

 1. Nhan đề : Bài tập Toán 9 : T.1 / Tôn Thân (chủ biên), Vũ Hữu Bình, Trần Phương Dung,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          184tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            0036-0040

 1. Nhan đề : Bài tập Toán 9 : T.2 / Tôn Thân (Chủ biên), Phạm Gia Đức, Trương Công Thành,..

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          ;

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            0041-0055

 1. Nhan đề : Bài tập Vật lí 6 / Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Phương Hồng, Vũ Quang

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          36tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            0501-0507

 1. Nhan đề : Bài tập Vật lý 8 / Bùi Gia Thịnh chủ biên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          100tr. ; 24cm.

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            0224-0229

 1. Nhan đề : Bài tập lịch sử 6 / Huỳnh Công Minh, Phạm Thị Bích Nga, Hồng Ngọc,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          92tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(076)

Số đăng ký :            0523-0524

 1. Nhan đề : Bài tập toán 6 : Tập 2 / Tôn Nhân, Phạm Gia Đức

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          67tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            0439-0440

 1. Nhan đề : Bài tập toán 6 : Tập 2 / Tôn Nhân, Phạm Gia Đức

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          67tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            0441-0445

 1. Nhan đề : Bài tập vật lý 9 / Đoàn Duy Hinh (chủ biên), Nguyễn Văn Hòa, Vũ Quang

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          71tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(0760

Số đăng ký :            0091-0097

 1. Nhan đề : Công Nghệ 8 Công Nghiệp / Nguyễn Minh Đường Tổng chủ biên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          208tr. ; 24cm.

Phân loại UDC :    601(075)

Số đăng ký :            0147-0153

 1. Nhan đề : Công nghệ 6 kinh tế gia đình / Nguyễn Minh đường, Nguyễn Thị Hạnh, Triệu Thị Chơi,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          138tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    6

Số đăng ký :            0488-0490

 1. Nhan đề : Công nghệ 7 : Nông nghiệp / Nguyễn Minh Đường, Vũ Hài, Vũ Văn Hiển

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          159tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    601(075)

Số đăng ký :            0401-0407

 1. Nhan đề : Công nghệ 9 : Cắt may / Nguyễn Minh Đường (Tổng chủ biên kêm chủ biên)

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          ;

Phân loại UDC :    6

Số đăng ký :            0022-0028

 1. Nhan đề : Công nghệ 9 : Nấu Ăn / Nguyễn Minh Đường

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          80tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    6

Số đăng ký :            0029-0035

 1. Nhan đề : Công nghệ 9 : Trồng cây ăn quả / Nguyễn Minh Đườngổng chủ biên kiêm chủ biên), Vũ Hài

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          72tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    601(075)

Số đăng ký :            0123-0128

 1. Nhan đề : Công nghệ 9 : Lắp đặt mạng điện trong nhà / Nguyễn Minh Đường (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Trần Mai Thu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          56tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    601(075)

Số đăng ký :            0129-0134

 1. Nhan đề : Giáo Dục Công Dân 8 / Hà Nhật Thăng Tổng chủ biên kiêm chủ biên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          64tr. ; 24cm.

Phân loại UDC :    371(075)

Số đăng ký :            0271-0277

 1. Nhan đề : Giáo dục công dân 6 / Hà Nhật Thăng, Phạm Văn Hùng, Vũ Xuân Vinh,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          60tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371.011(075)

Số đăng ký :            0491-0497

 1. Nhan đề : Giáo dục công dân 7 / Hà Nhật Thăng, Phạm Văn Hùng, Đặng Thúy Anh,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          64tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371.011

Số đăng ký :            0394-0400

 1. Nhan đề : Giáo dục công dân 9 / Hà Nhật Thăng (Tổng chủ biên), Lưu Thu Thủy(Chủ biên), Đặng Thúy Anh,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          72tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371.011

Số đăng ký :            0105-0110

 1. Nhan đề : Hóa Học 8 / Lê Xuân Trọng Tổng chủ biên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          160tr. ; 24cm.

Phân loại UDC :    54(075)

Số đăng ký :            0231-0237

 1. Nhan đề : Hóa Học 9 / Lê Xuân Trọng (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Cao Thị Thặng, Ngô Văn Vụ

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          176tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(075)

Số đăng ký :            0063-0069

 1. Nhan đề : Lịch Sử 7 / Phan Ngọc Liên, Nghiêm Đình Vì, Đinh Ngọc Bảo, …

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          160tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(075)

Số đăng ký :            0382-0386

 1. Nhan đề : Lịch Sử 8 / Phan Ngọc Liên Tổng chủ biên kiêm chủ biên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          160tr. ; 24cm.

Phân loại UDC :    9(075)

Số đăng ký :            0203-0209

 1. Nhan đề : Lịch Sử 9 / Phan Ngọc Liên (Tổng chủ biên), Đinh Xuân Lâm (Chủ biên), Vũ Ngọc Anh,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          191tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(075)

Số đăng ký :            0116-0122

 1. Nhan đề : Lịch sử 6 / Phan Ngọc Liên, Trương Hữu Quýnh, Đinh Ngọc Bảo,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          84tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(075)

Số đăng ký :            0511-0513

 1. Nhan đề : Ngữ Văn 7 : T.2 / Nguyễn Khắc Phi (Tổng chủ biên), Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Minh Triết,..

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          160tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)(075)

Số đăng ký :            0287-0293

 1. Nhan đề : Ngữ Văn 7 : T.1 / Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Minh Thuyết,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          200tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)(075)

Số đăng ký :            0301-0307

 1. Nhan đề : Ngữ Văn 8 Tập 1 / Nguyễn Khắc Phi Tổng chủ biên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          176tr. ; 24cm.

Phân loại UDC :    8(V)(075)

Số đăng ký :            0161-0167

 1. Nhan đề : Ngữ Văn 8 Tập 2 / Nguyễn Khắc Phi Tổng chủ biên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          160tr. ; 24cm.

Phân loại UDC :    8(V)(075)

Số đăng ký :            0154-0160

 1. Nhan đề : Ngữ Văn 9 : T.1 / Nguyễn khắc Phi

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          240tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)075)

Số đăng ký :            0001-0007

 1. Nhan đề : Ngữ Văn 9 : T.2 / Nguyễn Khắc Phi

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          216tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)(075)

Số đăng ký :            0008-0014

 1. Nhan đề : Ngữ văn 6 : Tập 1 / Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Minh Thuyết,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          176tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0446-0450

 1. Nhan đề : Ngữ văn 6 : Tập 2 / Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Minh Thuyết,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          179tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0451-0452

 1. Nhan đề : Sinh Học 8 / Nguyễn Quang Vinh Tổng chủ biên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          216tr ; 24cm.

Phân loại UDC :    57(075)

Số đăng ký :            0247-0253

 1. Nhan đề : Sinh học 6 / Nguyễn Quang Vinh, Hoàng Thị Sản, Nguyễn Phương Nga,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          180tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(075)

Số đăng ký :            0453-0459

 1. Nhan đề : Sinh học 7 / Nguyễn Quang Vinh, Trần Kiên, Nguyễn Văn Khang

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          208tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(075)

Số đăng ký :            0408-0414

 1. Nhan đề : Thực hành Tiếng Anh 8 / Trần Đình Nguyễn Lữ

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          152tr. ; 24cm.

Phân loại UDC :    4(N523)(076)

Số đăng ký :            0270

 1. Nhan đề : Tin Học : Dành cho trung học phổ thông quyển 3 / Phạm Thế Long (chủ Biên), Bùi Việt Hà, Quách Tất Kiên,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          124tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    6T7

Số đăng ký :            0281-0282

 1. Nhan đề : Tin học dành cho trung học cơ sở / Phạm Thế Long, Bùi Việt Hà, Quách Tất Kiên,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2016

Mô tả vật lý :          116tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    6T7(075)

Số đăng ký :            0415-0419

 1. Nhan đề : Tin học dành cho trung học cơ sở : Quyển 1 / Phạm Thế Long, Bùi Việt Hà, Quách Tất Kiên,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          112tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    6

Số đăng ký :            0528-0529

 1. Nhan đề : Tiếng Anh 7 / Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Hạnh Dung, Đặng Văn Hùng,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          192tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N523)(075)

Số đăng ký :            0361-0367

 1. Nhan đề : Tiếng Anh 9 / Nguyễn Văn Lợi (Tổng chủ biên), Nguyễn Hạnh Dung(chủ biên), Trần Huy Phương,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          112tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N523)(075)

Số đăng ký :            0141-0146

 1. Nhan đề : Toán 6 Tập 1 / Phan Đức Chính, Tôn Thân, Vũ Hữu Bình,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          132tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(075)

Số đăng ký :            0423-0424

 1. Nhan đề : Toán 6 Tập 2 / Phan Đức Chính, Tôn Thân, Phạm Gia Đức

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          100tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(075)

Số đăng ký :            0432-0438

 1. Nhan đề : Toán 7 / Phan Đức Chính (Tổng chủ biên), Tôn Thân, Vũ Hòa Bình,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2016

Mô tả vật lý :          144tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(075)

Số đăng ký :            0315-0321

 1. Nhan đề : Toán 7 : T.2 / Phan Đức Chính, Tôn Thân, Trần Đình Châu,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          95tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(075)

Số đăng ký :            0329-0335

 1. Nhan đề : Toán 8 Tập 2 / Phan Đức Chính tổng chủ biên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          136tr. ; 24cm.

Phân loại UDC :    51(075)

Số đăng ký :            0182-0188

 1. Nhan đề : Toán 9 : T.1 / Phan Đức Chính ( Tổng chủ biên),Tôn Thân (chủ biên), Vũ Hữu Bình,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          132tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(075)

Số đăng ký :            0056-0062

 1. Nhan đề : Truyện đọc giáo dục công dân 6 / Nguyễn Hữu Khải, Phong Thu, Vũ Xuân Vinh (Tuyển chọn và biên soạn)

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          59tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    V23(075)

Số đăng ký :            0486-0487

 1. Nhan đề : Vật Lí 9 / Vũ Quang  (Tổng chủ biên), Đoàn Duy Hinh (chủ biên), Nguyễn Văn Hòa,..

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          168tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    35(075)

Số đăng ký :            0084-0090

 1. Nhan đề : Vật Lý 8 / Vũ Quang Tổng chủ biên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          104tr. ; 24cm.

Phân loại UDC :    53(075)

Số đăng ký :            0217-0220

 1. Nhan đề : Vật Lý 8 / Vũ Quang Tổng chủ biên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          104tr. ; 24cm.

Phân loại UDC :    53(075)

Số đăng ký :            0221-0223

 1. Nhan đề : Vật lí 6 / Vũ Quang, Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Phương Hồng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          96tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(075)

Số đăng ký :            0498-0500

 1. Nhan đề : Vật lí 6 / Vũ Quang, Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Phương Hồng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          96tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(075)

Số đăng ký :            0508-0510

 1. Nhan đề : Vở Bài Tập Công Nghệ 8 / Đặng Văn Đào

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          143tr. ; 24cm.

Phân loại UDC :   

Số đăng ký :            0278-0279

 1. Nhan đề : Vở Bài Tập Hóa Học / Nguyễn Cương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          152tr. ; 24cm.

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            0245-0246

 1. Nhan đề : Vở Bài Tập Sinh Học 8 / Nguyễn Quang Vinh Chủ biên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          176tr. ; 24cm.

Phân loại UDC :    57(076)

Số đăng ký :            0254

 1. Nhan đề : Vở Bài Tập Vật Lý 8 / Bùi Gia Thịnh Chủ Biên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          143tr. ; 24cm.

Phân loại UDC :    539076)

Số đăng ký :            0230

 1. Nhan đề : Vở Bài tập Lịch Sử 8 / Trịnh Đình Tùng chủ biên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          96tr. ; 24cm.

Phân loại UDC :    9(076)

Số đăng ký :            0280

 1. Nhan đề : Vở bài Tập Tiếng Anh 8 /

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          148tr. ; 24cm.

Phân loại UDC :    4(N523)(076)

Số đăng ký :            0261-0262

 1. Nhan đề : Vở bài tập Công Nghệ 7 (Nông nghiệp) / Nguyễn Hồng ánh, Ngô Văn Hưng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          112tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    NV

Số đăng ký :            0422

 1. Nhan đề : Vở bài tập Công nghệ 6 kinh tế gia đình / Triệu Thị Chơi, Nguyễn Thị Hạnh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          95tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    6

Số đăng ký :            0525-0527

 1. Nhan đề : Vở bài tập Lịch sử Quyển 7 Tập 1 : Biên soạn theo sách giáo khoa mới / Phan Ngọc Liên, Lê Đình Hà, Mạnh Hải

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2003

Mô tả vật lý :          68tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(07)

Số đăng ký :            0421

 1. Nhan đề : Vở bài tập Ngữ Văn 7 : T.1 / Vũ Nho, Phan Thiều, Hoàng Văn Thung,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          131tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(v)(076)

Số đăng ký :            0285-0286

 1. Nhan đề : Vở bài tập Ngữ Văn 7 : T.2 / Vũ Nho, Phan Thiều, Hoàng Văn Thung,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          123tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)(076)

Số đăng ký :            0358-0359

 1. Nhan đề : Vở bài tập công nghệ 7 : T1 / Phạm Minh Thùy, Đức Mạnh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          64tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    601(076)

Số đăng ký :            0420

 1. Nhan đề : Âm Nhạc Và Mỹ Thuật / Hoàng Long Tổng chủ biên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          176tr. ; 24cm.

Phân loại UDC :    3719075)

Số đăng ký :            0255-0260

 1. Nhan đề : Âm Nhạc và Mĩ Thuật 7 / Hoàng Long, Hoàng Lân, Lê Minh Châu,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          172tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    78(075)

Số đăng ký :            0387-0393

 1. Nhan đề : Âm nhạc và Mĩ thuật 9 / Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ biên phần Âm nhạc), Lê Minh Châu, Hoàng Lân,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          127tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    78(075) + 75

Số đăng ký :            0077-0083

 1. Nhan đề : Âm nhạc và mĩ thuật 6 / Hoàng Long, Lê Minh Châu, Hoàng Lân,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          163tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371.013(075)

Số đăng ký :            0460-0466

 1. Nhan đề : Địa Lí 7 / Nguyễn Dược (Tổng chủ biên), Phan Huy Xu, Nguyễn Hữu Danh,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2015

Mô tả vật lý :          188tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91(075)

Số đăng ký :            0375-0381

 1. Nhan đề : Địa Lí 9 / Nguyễn Dược (Tổng chủ biên), Đỗ Thị Minh Đức, Vũ Như Vân,..

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          160tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91(075)

Số đăng ký :            0111-0115

 1. Nhan đề : Địa Lý 8 / Nguyễn Dược Tổng chủ biên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          160tr ; 24cm.

Phân loại UDC :    91(075)

Số đăng ký :            0210-0216

 1. Nhan đề : Địa lí 6 / Nguyễn Dược, Phạm Thị Thu Phương, Nguyễn Quận

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          88tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91(076)

Số đăng ký :            0481-0485

 1. Nhan đề : Địa lí 6 / Nguyễn Dược, Phạm Thị Thu Phương, Nguyễn Quận

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          88tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91(076)

Số đăng ký :            0521-0522