Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 4 học kỳ II từ ngày 08/05/2023

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 4 học kỳ II từ ngày 08/05/2023

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 4 học kỳ 2... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 3 học kỳ II từ ngày 27/03/2023

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 3 học kỳ II từ ngày 27/03/2023

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 3 học kỳ 2... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 học kỳ II từ ngày 20/02/2023

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 học kỳ II từ ngày 20/02/2023

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ 2... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 1 học kỳ II từ ngày 16/01/2023

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 1 học kỳ II từ ngày 16/01/2023

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 1 học kỳ 2... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 5 học kỳ I từ ngày 14/11/2022

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 5 học kỳ I từ ngày 14/11/2022

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 5 học kỳ 1... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 4 học kỳ I từ ngày 31/10/2022

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 4 học kỳ I từ ngày 31/10/2022

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 4 học kỳ 1... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 3 học kỳ I từ ngày 03/10/2022

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 3 học kỳ I từ ngày 03/10/2022

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 3 học kỳ 1... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 học kỳ I từ ngày 19/09/2022

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 học kỳ I từ ngày 19/09/2022

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ 1... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 1 học kỳ I từ ngày 05/09/2022

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 1 học kỳ I từ ngày 05/09/2022

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 1 học kỳ 1... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 5 học kỳ II từ ngày 14/03/2022

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 5 học kỳ II từ ngày 14/03/2022

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 5 học kỳ 2... Chi tiết