* Hiệu Trưởng:

– Họ và tên: Võ Văn Tiến.

– Năm sinh: 1968.

– Trình độ chuyên môn: ĐHSP chuyên ngành Sử.

– Trình độ chính trị: Trung cấp LLCT.

– Tiêu chuẩn chính trị: Đảng viên

– Thời gian công tác trong ngành: 32 năm

– Trình độ quản lí: Đã qua lớp quản lí giáo dục.

– Năng lực quản lí: Luôn hoàn thành nhiệm tốt vụ được giao, điều hành hoạt động giáo dục của nhà trường đúng quy định và có tác dụng nâng cao chất lượng.

* Phó hiệu trưởng:

– Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Hồng.

– Năm sinh: 1967.

– Trình độ chuyên môn: ĐHSP chuyên ngành Lý.

– Trình độ chính trị: Trung cấp LLCT.

– Thời gian công tác trong ngành: 32 năm.

– Trình độ quản lí: Đã qua lớp quản lí giáo dục.

– Năng lực quản lí: Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, điều hành hoạt động chuyên môn của nhà trường đúng quy định có tác dụng nâng cao chất lượng.