Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu học kỳ I năm học 2020-2021 được áp dụng chính thức từ ngày 07/9/2020.

Quí thầy cô chủ nhiệm thông báo cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (Số 1) TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.

Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 9 học kỳ 2 năm học 2019-2020 được áp dụng chính thức từ ngày 08/06/2020.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

 • Thay đổi phân công giảng dạy môn tiếng Anh, Địa lí và Sinh học;
 • Thay đổi phân công chủ nhiệm lớp 7/5;
 • Khối lớp 9 tiếp tục học tất cả các môn vào buổi chiều đều theo danh sách lớp học mới.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 9) TẠI ĐÂY.

Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 8 học kỳ 2 năm học 2019-2020 được áp dụng chính thức từ ngày 01/06/2020.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

 • Khối lớp 6 và 9 học môn Tin học trong thời khóa buổi chính khóa;
 • Khối lớp 9 tiếp tục học tăng tiết các môn Toán, Ngữ văn (4 tiết/tuần) và tiếng Anh (2 tiết/tuần).
 • Khối lớp 9 học tất cả các môn vào buổi chiều đều theo danh sách lớp học mới.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 8) TẠI ĐÂY.

Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 7 học kỳ 2 năm học 2019-2020 được áp dụng chính thức từ ngày 25/05/2020.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

 • Khối lớp 9 thực hiện tăng tiết các môn Toán, Ngữ văn 4 tiết/tuần.
 • Các khối lớp khác có thay đổi nhỏ.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 7) TẠI ĐÂY.

Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 6 học kỳ 2 năm học 2019-2020 được áp dụng chính thức từ ngày 18/05/2020.

Quí thầy cô chủ nhiệm các lớp 7 thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

 • Môn Công nghệ 7 thực hiện 2 tiết/tuần.
 • Một số thay đổi khác của riêng các lớp 7 (chính khóa, buổi sáng).

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 6) tại đây.

Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 5 học kỳ 2 năm học 2019-2020 được áp dụng chính thức từ ngày 11/05/2020.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

 • Thay đổi phân công giảng dạy.
 • Trở về số lớp như ban đầu (27 lớp).
 • Tiếp tục thực hiện tăng tiết các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh của các lớp 9.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 5) tại đây.

Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 4 học kỳ 2 năm học 2019-2020 được áp dụng chính thức từ ngày 04/05/2020.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

 • Thay đổi phân công giảng dạy.
 • Thực hiện tăng số lớp nhằm giãn cách học sinh để phòng chống dịch.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 4) tại đây.

Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 3 học kỳ 2 năm học 2019-2020 được áp dụng chính thức từ ngày 02/03/2020.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

 • Thay đổi phân công môn Tin học.
 • Thực hiện tăng tiết các môn Toán, Ngữ Văn và tiếng Anh cho các lớp 9 (mỗi môn 2 tiết/tuần) để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 3) tại đây.

Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020 được áp dụng chính thức từ ngày 10/02/2020.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

 • Thay đổi phân công môn Tin học.
 • Thực hiện tăng tiết các môn Toán, Ngữ Văn và tiếng Anh cho các lớp 9 (mỗi môn 2 tiết/tuần) để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 2) tại đây.

Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019-2020 được áp dụng chính thức từ ngày 02/01/2020.

Quí thầy cô chủ nhiệm thông báo cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời thông qua website của trường.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 1) tại đây.