Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 5 học kỳ 2 năm học 2021-2022 được áp dụng chính thức từ ngày 14/03/2022.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

 • Thay đổi phân công giảng dạy các môn KHTN, Vật lí, Công nghệ, Hóa học, Sinh học và Thể dục;
 • Tất cả các môn học ôn thi tuyển vào lớp 10 đều thực hiện vào buổi chiều;
 • Một số thay đổi khác.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (Số 5) TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 4 học kỳ 2 năm học 2021-2022 được áp dụng chính thức từ ngày 28/02/2022.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

 • Thực hiện ôn thi tuyển vào lớp 10 các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh cho tất cả các lớp 9;
 • Môn Công nghệ 7 thực hiện 2 tiết/tuần bắt đầu từ tuần 25 (07/3/2022);
 • Một số thay đổi khác.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (Số 4) TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 3 học kỳ 2 năm học 2021-2022 được áp dụng chính thức từ ngày 14/02/2022.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

 • Thực hiện giờ Sinh hoạt dưới cờ ở tất cả các khối lớp;
 • Một số thay đổi khác.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (Số 3) TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022 được áp dụng chính thức từ ngày 07/02/2022.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

 • Thay đổi phân công giảng dạy các môn tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và Tin học;
 • Tất cả các khối lớp học trực tiếp tại trường theo khóa biểu chính khóa và trái buổi;
 • Một số thay đổi khác.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (Số 2) TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 1 học kỳ 2 năm học 2021-2022 được áp dụng chính thức từ ngày 17/01/2022.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (Số 1) TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu học trực tuyến (Số 3) học kỳ 1 năm học 2021-2022 được áp dụng chính thức từ ngày 27/09/2021.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

 • Điều chỉnh số tiết dạy của từng môn học;
 • Điều chỉnh thời gian dạy mỗi tiết học (Buổi sáng, bắt đầu tiết 1 lúc 7:30, tiết 2 lúc 8:30 và tiết 3 lúc 9:30; Buổi chiều, bắt đầu tiết 2 lúc 15:30; Thời lượng mỗi tiết là 45 phút);
 • Một số thay đổi khác.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (học trực tuyến) TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022 được áp dụng chính thức từ ngày 20/09/2021.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

 • Điều chỉnh số tiết dạy của từng môn học;
 • Điều chỉnh thời gian dạy mỗi tiết học (Buổi sáng, bắt đầu tiết 1 lúc 7:30, tiết 2 lúc 8:30 và tiết 3 lúc 9:30; Buổi chiều, bắt đầu tiết 1 lúc 14:30 và tiết 2 lúc 15:30; Thời lượng mỗi tiết là 45 phút);
 • Cập nhật một số môn học của khối lớp 6 học trên truyền hình Bến Tre;
 • Một số thay đổi khác.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (học trực tuyến) TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu Ôn thi tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022 được áp dụng chính thức từ ngày 24/05/2021.

Quí thầy cô chủ nhiệm khối lớp 9 thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Xem và tải thời khóa biểu Ôn thi tuyển vào lớp 10 (Số 1) TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ 2 năm học 2020-2021 được áp dụng chính thức từ ngày 08/03/2021.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

 • Thay đổi phân công giảng dạy các môn Vật lí, Công nghệ và Tin học;
 • Tiếp tục thực hiện học cách buổi các môn Ngữ văn và Toán;
 • Tiếp tục thực hiện tăng tiết các môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh ở các lớp 9 (Ôn thi tuyển vào lớp 10);
 • Một số thay đổi khác.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (Số 2) TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 1 học kỳ 2 năm học 2020-2021 được áp dụng chính thức từ ngày 18/01/2021.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

 • Thay đổi phân công giảng dạy các môn GDCD, Lịch sử, Địa lý;
 • Tiếp tục thực hiện học cách buổi các môn Ngữ văn và Toán;
 • Thực hiện tăng tiết các môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh ở các lớp 9 (Ôn thi tuyển vào lớp 10);
 • Một số thay đổi khác.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (Số 1) TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.