DANH MỤC TÀI LIỆU

 1. Nhan đề : 100 Câu hỏi -đáp về luật doanh nghiệp / Nguyễn Bích Vân, Trần Hữu Huỳnh, Cao Bá Khoát

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 2008

Mô tả vật lý :          351tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0017

 1. Nhan đề : 400 Lời giải đáp bộ luật dân sự Việt Nam / Nguyễn Đức Gia, Trần Huyền Nga

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 2000

Mô tả vật lý :          755tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0022

 1. Nhan đề : Bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh quốc tế và các quyền con người bằng pháp luật hình sự trong giai đoạn xây dưng nhà nước pháp quyền : Sách chuyên khảo / Lê Cảm

Nơi xuất bản :         H. : Tư pháp, 2007

Mô tả vật lý :          455tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0046

 1. Nhan đề : Bình luận về quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam / Nguyễn Mai Hạnh

Nơi xuất bản :         H. : Tư pháp, 2005

Mô tả vật lý :          197tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0009

 1. Nhan đề : Bồi dưỡng kiến thức pháp luật nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường phổ thông / Nguyễn Thị Hồi, Phạm Quang Tiến

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2012

Mô tả vật lý :          239tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0010

 1. Nhan đề : Bộ Luật Lao động của nước Cộng hòa xã hoi65 chủ nghĩa Việt Nam / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 2007

Mô tả vật lý :          314tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0058

 1. Nhan đề : Bộ luật dân sự của nước cộng hào xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Trần Đình Nghiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc Gia, 2001

Mô tả vật lý :          429tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0056

 1. Nhan đề : Bộ luật dân sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Trần Đình Nghiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia, 2001

Mô tả vật lý :          429tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0147

 1. Nhan đề : Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành / Phạm Việt

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 2010

Mô tả vật lý :          775tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0002

 1. Nhan đề : Bộ luật hình sự mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Nguyễn Quôc Việt

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 2001

Mô tả vật lý :          477tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0016

 1. Nhan đề : Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1994 / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia, 2009

Mô tả vật lý :          287tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0048

 1. Nhan đề : Bộ luật tố tụng Dân sự / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Tổng hợp TP.HCM, 2006

Mô tả vật lý :          273tr. ; 20.5cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0060

 1. Nhan đề : Bộ luật tố tụng dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Phạm Việt

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2010

Mô tả vật lý :          256tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0183

 1. Nhan đề : Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Trần Đình Nghiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc Gia, 2001

Mô tả vật lý :          190tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0070

 1. Nhan đề : Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc Gia-Sự thật, 2011

Mô tả vật lý :          254tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0076

 1. Nhan đề : Bộ luật tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan / Phạm Việt

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia, 2001

Mô tả vật lý :          417tr. ; 22cm

Phân loại UDC :    3.34(V)5

Số đăng ký :            0041

 1. Nhan đề : Bột luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1994 / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, Sự Thật, 2011

Mô tả vật lý :          286tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0057

 1. Nhan đề : Chế độ tiền lương phụ cấp đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục / Lê Ân

Nơi xuất bản :         H. : Tư pháp, 2006

Mô tả vật lý :          478tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0008

 1. Nhan đề : Chỉ mục các quy định pháp luật đối với cán bộ, công chức / Lê Trung

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Thống Kê, 2008

Mô tả vật lý :          725tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0023

 1. Nhan đề : Các luật tổ chức tín dụng / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc Gia-Sự thật, 2011

Mô tả vật lý :          155tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0064

 1. Nhan đề : Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam / Hoàng Phước Hiệp, Lê Hồng Sơn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          268tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0026-0027

 1. Nhan đề : Các quy định pháp luật về xuất nhập cảnh và các văn bản liên quan / Trần Diễn

Nơi xuất bản :         H. : Công an nhân dân, 2000

Mô tả vật lý :          871tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0021

 1. Nhan đề : Các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm / Phạm Việt

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2001

Mô tả vật lý :          396tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0025

 1. Nhan đề : Các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân theo luật hình sự Việt Nam : Sách tham khảo / Trịnh Tiến Việt

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2010

Mô tả vật lý :          303tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0030

 1. Nhan đề : Giáo dục pháp luật trong nhà trường / Nguyễn Đình Lục

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          115tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)(07)

Số đăng ký :            0035-0037

 1. Nhan đề : Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Phạm Việt

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2013

Mô tả vật lý :          72tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0129

 1. Nhan đề : Hiến pháp nước cong6 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Văn Thanh Hương

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị quốc gia- Sự thật, 2014

Mô tả vật lý :          72 tr ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0215

 1. Nhan đề : Hướng dẫn an toàn khi sử dụng xe đạp điện, xe máy điện và các quy định xử phạt / Vũ Trang

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa – Thông tin, 2014

Mô tả vật lý :          195tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0040

 1. Nhan đề : Hướng dẫn nhận biết một số tệ nạn xã hội và cách phòng chống bạo lực trong nhà trường / Thanh Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Lao động, 2011

Mô tả vật lý :          32tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0082

 1. Nhan đề : Hướng dẫn pháp luật hợp đồng dân sự và cơ chế giải quyết tranh chấp trong bộ luật tố tụng dân sự / Đặng Văn Được, Tạ Thị Hồng Vân

Nơi xuất bản :         H. : Lao động – xã hội, 2006

Mô tả vật lý :          606tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0043

 1. Nhan đề : Hành chính nhà nước trong xu thế toàn cầu hóa / Nguyễn Hữu Hải

Nơi xuất bản :         H : Tư pháp, 2007

Mô tả vật lý :          315tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0047

 1. Nhan đề : Hỏi -đáp pháp luật về hòa giải ở cơ sở / Tô Đăng Hải

Nơi xuất bản :         H. : Dân trí, 2010

Mô tả vật lý :          42tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0081

 1. Nhan đề : Hỏi và đáp pháp luật về phòng chống mại dâm và ma túy / Hoàng Hoa Sơn, Phạm Thị Lan Anh

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2005

Mô tả vật lý :          106tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0033

 1. Nhan đề : Hỏi đáp giao dịch dân sự về nhà ở / Nguyễn Thị Mai

Nơi xuất bản :         H. : Đà Nẵng, 1999

Mô tả vật lý :          127tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0069

 1. Nhan đề : Hỏi đáp luật phòng, chống ma túy / Bùi Cao Tiêu

Nơi xuất bản :         H. : Thanh Hóa, 2006

Mô tả vật lý :          107tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0091

 1. Nhan đề : Hỏi đáp về bộ luật lao động / Bùi Kim Ngân

Nơi xuất bản :         H. : Thành Phố Hồ Chí Minh, 2008

Mô tả vật lý :          342tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0011

 1. Nhan đề : Hỏi đáp về thế chấp – Bảo lãnh – Cầm cố bán đấu giá tài sản cố định / Nguyễn Thị Mai, Phạm Văn Lợi

Nơi xuất bản :         Đà Nẵng : Đà Nẵng, 1999

Mô tả vật lý :          668tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0024

 1. Nhan đề : Hỏi đáp về thủ tục công chứng, chứng thực / Nguyễn Bá Dũng

Nơi xuất bản :         H. : Tư pháp, 2011

Mô tả vật lý :          159tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0029

 1. Nhan đề : Học và làm theo pháp luật / Lê Hồng Sơn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          72tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0032

 1. Nhan đề : Học và làm theo pháp luật / Lê Hồng Sơn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          72tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0115-0123

 1. Nhan đề : Kiến thức pháp luật về hôn nhân & gia đình / Huỳnh Minh Vũ

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          102tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0039

 1. Nhan đề : Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý nhà nước; lý thuyết và mẫu thực tế / Võ Trí Hảo

Nơi xuất bản :         H. : Tư pháp, 2007

Mô tả vật lý :          199tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0044

 1. Nhan đề : Luật Bảo Hiểm xã hội / Nguyễn Đình Thêm

Nơi xuất bản :         H. : Lao động-Xã Hội, 2010

Mô tả vật lý :          122tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0067

 1. Nhan đề : Luật Bảo hiểm Y tế / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2011

Mô tả vật lý :          48 tr ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0206

 1. Nhan đề : Luật Bảo hiểm Y tế / Nguyễn Hoàng Cầm

Nơi xuất bản :         H. : Lao động – Xã hội, 2014

Mô tả vật lý :          47 tr ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0225

 1. Nhan đề : Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em / Trần Thế Vinh

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2001

Mô tả vật lý :          36 tr ; 14,5 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0230-0231

 1. Nhan đề : Luật Cư trú / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia- Sự thật, 2011

Mô tả vật lý :          36 tr ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0204

 1. Nhan đề : Luật Lệ giao thông đường bộ / Nguyễn Xuân Thủy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          256 tr ; 14,5 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0229

 1. Nhan đề : Luật Phòng chống mua bán người / Nguyễn Hoàng Cầm

Nơi xuất bản :         H. : Lao động – Xã hội, 2014

Mô tả vật lý :          48 tr ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0223

 1. Nhan đề : Luật Quy hoạch đô thị / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia, 2010

Mô tả vật lý :          67 tr ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0205

 1. Nhan đề : Luật Quản lý nợ công năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia Hà nội, 2010

Mô tả vật lý :          119 tr ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0227

 1. Nhan đề : Luật an toàn thực phẩm / Minh Như

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2009

Mô tả vật lý :          82tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0177

 1. Nhan đề : Luật an toàn thực phẩm / Nguyễn Tất Viễn

Nơi xuất bản :         H. : Tư Pháp, 2010

Mô tả vật lý :          69tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0193

 1. Nhan đề : Luật bưu chính / Hán Thị vân Khánh

Nơi xuất bản :         H. : Tư Pháp, 2010

Mô tả vật lý :          42tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0198

 1. Nhan đề : Luật bưu chính / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc gia -Sự thật, 2011

Mô tả vật lý :          47 tr ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0201

 1. Nhan đề : Luật bảo hiểm xã hội và các quy định về cơ chế quản lý tài chính chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế mới / Phan Anh

Nơi xuất bản :         H. : Lao động- Xã hội, 2007

Mô tả vật lý :          520tr. ; 28cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0007

 1. Nhan đề : Luật bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2011

Mô tả vật lý :          39 tr ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0200

 1. Nhan đề : Luật bảo vệ môi trường / Trần Đình Nghiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 2001

Mô tả vật lý :          34tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0092-0093

 1. Nhan đề : Luật bảo vệ môi trường / Trần Đình Nghiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 2001

Mô tả vật lý :          34tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0097

 1. Nhan đề : Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng / Nguyễn Tất Viễn

Nơi xuất bản :         H. : Tư pháp, 2011

Mô tả vật lý :          38 tr ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0210

 1. Nhan đề : Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng / Nguyễn Hoàng Cầm

Nơi xuất bản :         H. : Lao động – Xã hội, 2014

Mô tả vật lý :          44 tr. ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0222

 1. Nhan đề : Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em / Nguyễn Tất Viễn

Nơi xuất bản :         H. : Tư pháp, 2010

Mô tả vật lý :          31tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0161

 1. Nhan đề : Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em / Nguyễn Hoàng Cầm

Nơi xuất bản :         H. : Lao động-Xã hội, 2014

Mô tả vật lý :          38 tr. ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0224

 1. Nhan đề : Luật bầu cử đại biểu hội đồng nhân  dân / Nguyễn Văn An

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          159tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0074

 1. Nhan đề : Luật bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân / Trần Mạnh Đạt

Nơi xuất bản :         H. : Tư Pháp, 2011

Mô tả vật lý :          74tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0131

 1. Nhan đề : Luật bầu cử đại biểu quốc hội và luật  bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân / Minh Như

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2008

Mô tả vật lý :          150tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0182

 1. Nhan đề : Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa / Nguyễn Tố Hằng

Nơi xuất bản :         H. : Tư pháp, 2008

Mô tả vật lý :          66tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0179

 1. Nhan đề : Luật chứng khoán / Nguyễn Đức Giao

Nơi xuất bản :         H. : Tư Pháp, 2007

Mô tả vật lý :          137tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0191

 1. Nhan đề : Luật công an nhân dân / Nguyễn Tất Viễn

Nơi xuất bản :         H. : Tư pháp, 2010

Mô tả vật lý :          35tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0149

 1. Nhan đề : Luật công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành / Tuấn Đức

Nơi xuất bản :         H. : Lao động, 2006

Mô tả vật lý :          228tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0059

 1. Nhan đề : Luật cư trú / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          35tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0089

 1. Nhan đề : Luật các tổ chức tín dụng / Quang Thắng

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Phương Đông, 2011

Mô tả vật lý :          169tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0080

 1. Nhan đề : Luật các tổ chức tín dụng / Trần Đình Nghiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 2001

Mô tả vật lý :          66tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0109

 1. Nhan đề : Luật các tổ chức tín dụng / Trần Đình Nghiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 2001

Mô tả vật lý :          66tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0112

 1. Nhan đề : Luật các tổ chức tính dụng / Nguyễn Tất Viễn

Nơi xuất bản :         H. : Tư Pháp, 2010

Mô tả vật lý :          143tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0192

 1. Nhan đề : Luật cán bộ, công chức / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị quốc Gia, 2010

Mô tả vật lý :          60tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0165

 1. Nhan đề : Luật di sản văn hóa / Nguyễn Tất Viễn

Nơi xuất bản :         H. : Tư pháp, 2009

Mô tả vật lý :          67tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0134

 1. Nhan đề : Luật di sản văn hóa năm 2001 / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia, 2008

Mô tả vật lý :          76tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0141

 1. Nhan đề : Luật du lịch năm 2005 và văn bản hướng dẫn thi hành / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia, 2010

Mô tả vật lý :          334tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0050

 1. Nhan đề : Luật dân quân tự vệ / Nguyễn Kim Tinh

Nơi xuất bản :         H. : Tư pháp, 2010

Mô tả vật lý :          51tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0180

 1. Nhan đề : Luật giao thông đường bộ và văn bản hướng dẫn thi hành / Phan Hồng Lĩnh

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 2003

Mô tả vật lý :          112tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0034

 1. Nhan đề : Luật giao thông đường bộ / Trần Đình Nghiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính TRị Quốc Gia, 2001

Mô tả vật lý :          63tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0098-0100

 1. Nhan đề : Luật giao thông đường bộ và văn bản hướng dẫn thi hành / Phan Hồng Lĩnh

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh, 2003

Mô tả vật lý :          112tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0038

 1. Nhan đề : Luật giáo dục / Trần Đình Nghiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia, 2001

Mô tả vật lý :          70tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0151

 1. Nhan đề : Luật giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất / Nguyễn Thanh Long

Nơi xuất bản :         H. : Lao động, 2007

Mô tả vật lý :          752tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0006

 1. Nhan đề : Luật hành chính Việt Nam / Phạm Hồng Thái, Đinh Văn Mậu

Nơi xuất bản :         H. : Giao thông vận tải, 2009

Mô tả vật lý :          454tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0045

 1. Nhan đề : Luật hợp tác xã / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 2010

Mô tả vật lý :          56tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0087

 1. Nhan đề : Luật khiếu nại tố cáo / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc Gia, 2010

Mô tả vật lý :          136tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0068

 1. Nhan đề : Luật khiếu nại tố cáo / Phạm Việt

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2008

Mô tả vật lý :          136tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0178

 1. Nhan đề : Luật khiếu nại, tố cáo / Trần Đình Nghiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 2001

Mô tả vật lý :          59tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0101

 1. Nhan đề : Luật khoa học và công nghệ / Trần Đình Nghiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 2000

Mô tả vật lý :          48tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0108

 1. Nhan đề : Luật khoa học và công nghệ / Trần Đình Nghiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 2000

Mô tả vật lý :          48tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0164

 1. Nhan đề : Luật khoáng sản / Minh Như

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2008

Mô tả vật lý :          90tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0186

 1. Nhan đề : Luật kinh doanh bảo hiểm / Trần Mạnh Đạt

Nơi xuất bản :         H. : Tư Pháp, 2011

Mô tả vật lý :          83tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0125

 1. Nhan đề : Luật kinh doanh bất động sản / Trần Mạnh Đạt

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010

Mô tả vật lý :          67tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0130

 1. Nhan đề : Luật kế toán / Nguyễn Tất Viễn

Nơi xuất bản :         H. : Tư Pháp, 2010

Mô tả vật lý :          47 tr. ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0214

 1. Nhan đề : Luật lý lịch tư pháp / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 2010

Mô tả vật lý :          48tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0086

 1. Nhan đề : Luật lý lịch tư pháp /

Nơi xuất bản :         H. : Tư pháp, 2009

Mô tả vật lý :          43tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0140

 1. Nhan đề : Luật mặt trận tổ quốc Việt Nam / Trần Đình Nghiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 1999

Mô tả vật lý :          15tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0096

 1. Nhan đề : Luật mặt trận tổ quốc Việt Nam / Trần Điình Nghiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 1999

Mô tả vật lý :          15tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0114

 1. Nhan đề : Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam / Minh Như

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2008

Mô tả vật lý :          150tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0188

 1. Nhan đề : Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 2011

Mô tả vật lý :          43tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(v)

Số đăng ký :            0085

 1. Nhan đề : Luật người cao tuổi / Nguyễn Kim Tinh

Nơi xuất bản :         H. : Tư Pháp, 2008

Mô tả vật lý :          23tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0169

 1. Nhan đề : Luật người cao tuổi / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 2010

Mô tả vật lý :          31tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0083

 1. Nhan đề : Luật người khuyết tật / Quang Thắng

Nơi xuất bản :         H. : Phương Đông, 2011

Mô tả vật lý :          50tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0084

 1. Nhan đề : Luật người khuyết tật / Nguyễn Tất viễn

Nơi xuất bản :         H. : Tư pháp, 2010

Mô tả vật lý :          42tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0196

 1. Nhan đề : Luật người khuyết tật / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia – sự thật, 2011

Mô tả vật lý :          46 tr ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0211

 1. Nhan đề : Luật nhà ở / Nguyễn Mai Hạnh

Nơi xuất bản :         H. : Tư Pháp, 2009

Mô tả vật lý :          90tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0132

 1. Nhan đề : Luật nuôi con nuôi / Nguyễn Tất Viễn

Nơi xuất bản :         H. : Tư Pháp, 2010

Mô tả vật lý :          39tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0197

 1. Nhan đề : Luật năng lượng nguyên tử / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 2010

Mô tả vật lý :          226tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0065

 1. Nhan đề : Luật phá sản / Nguyễn Mạnh Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc Gia, 2010

Mô tả vật lý :          234tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0066

 1. Nhan đề : Luật phòng cháy và chữa cháy / Trần Đình Nghiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 2001

Mô tả vật lý :          45tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0110-0111

 1. Nhan đề : Luật phòng cháy và chữa cháy / Nguyễn Tất Viễn

Nơi xuất bản :         H. : Tư pháp, 2010

Mô tả vật lý :          39tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0148

 1. Nhan đề : Luật phòng, chống bạo lực gia đình / Nguyễn Hoàng Cầm

Nơi xuất bản :         H. : Lao động -Xã hội, 2014

Mô tả vật lý :          36tr ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0226

 1. Nhan đề : Luật phòng, chống bạo lực gia đình / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia, 2010

Mô tả vật lý :          40tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)4

Số đăng ký :            0146

 1. Nhan đề : Luật quy hoạch đô thị / Lê Tử Giang

Nơi xuất bản :         H. : Giao thông vận tải, 2009

Mô tả vật lý :          62tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34V)

Số đăng ký :            0199

 1. Nhan đề : Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia, 2009

Mô tả vật lý :          36 tr ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0207

 1. Nhan đề : Luật quốc tế lý luận và thực tiễn / Trần Văn Thắng, Lê Mai Anh, Hoàng Ly Anh,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          311tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0012

 1. Nhan đề : Luật quốc tịch Việ Nam / Phạm Việt

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2009

Mô tả vật lý :          40tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0155-0156

 1. Nhan đề : Luật quốc tịch Việt Nam và nghị định hướng dẫn thi hành / Võ Thị Kim Thanh

Nơi xuất bản :         H. : Lao động xã hội, 2010

Mô tả vật lý :          63tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0175

 1. Nhan đề : Luật quốc tịch Việt Nam / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia, 2009

Mô tả vật lý :          40tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0153-0154

 1. Nhan đề : Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 / Nguyễn Mạnh Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc Gia, 2010

Mô tả vật lý :          226tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0063

 1. Nhan đề : Luật sở hữu trí tuệ / Nguyễn Tất Viễn

Nơi xuất bản :         H. : Tư Pháp, 2010

Mô tả vật lý :          209tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0072

 1. Nhan đề : Luật sỡ hữu trí tuệ / Nguyễn Minh

Nơi xuất bản :         H. : Lao động, 2006

Mô tả vật lý :          284tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0061

 1. Nhan đề : Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2011

Mô tả vật lý :          46 tr ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0203

 1. Nhan đề : Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của luật báo chí / Trần Đình Nghiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 2001

Mô tả vật lý :          38tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0113

 1. Nhan đề : Luật sửa đổi bổ sung một số điếu của luật bầu cử đại biểu quốc hội và luật bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2011

Mô tả vật lý :          130 tr. ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0212

 1. Nhan đề : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật báo chí / Trần đình Nghiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 2001

Mô tả vật lý :          38tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0163

 1. Nhan đề : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma túy / Nguyễn Hoàng Cầm

Nơi xuất bản :         H. : Lao động – Xã hội, 2014

Mô tả vật lý :          47 tr ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0219

 1. Nhan đề : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hải quan / Vũ Hà An

Nơi xuất bản :         H. : Tư pháp, 2005

Mô tả vật lý :          166tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0136

 1. Nhan đề : Luật thanh tra / Phạm Việt

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2009

Mô tả vật lý :          59tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0157

 1. Nhan đề : Luật thanh tra / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia- sự thật, 2011

Mô tả vật lý :          79 tr ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0213

 1. Nhan đề : Luật thi hành án dân sự / Thu Hà

Nơi xuất bản :         H. : Tư Pháp, 2008

Mô tả vật lý :          147tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0187

 1. Nhan đề : Luật thi đua khen thưởng / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          120tr ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0189-0190

 1. Nhan đề : Luật thi đua, khen thưởng năm 2003 / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia, 2009

Mô tả vật lý :          128tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)1

Số đăng ký :            0139

 1. Nhan đề : Luật thuế bảo vệ môi trường / Phạm Việt

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2010

Mô tả vật lý :          16tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0127

 1. Nhan đề : Luật thuế bảo vệ môi trường / Trần Mạnh Đạt

Nơi xuất bản :         H. : Tư Pháp, 2011

Mô tả vật lý :          14tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0174

 1. Nhan đề : Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp / Trần Hà Trang

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2011

Mô tả vật lý :          20tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0126

 1. Nhan đề : Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp / Lê Quân Phong

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2008

Mô tả vật lý :          54tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0171-0172

 1. Nhan đề : Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp / Đinh Thanh Hòa

Nơi xuất bản :         H. : Lao động xã hội, 2010

Mô tả vật lý :          18tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0173

 1. Nhan đề : Luật thuế thu nhập cá nhân / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 2008

Mô tả vật lý :          35tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0162

 1. Nhan đề : Luật thuế thu nhập doanh nghiệp / Trương Quang Vinh

Nơi xuất bản :         H. : Tư Pháp, 2008

Mô tả vật lý :          22tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0128

 1. Nhan đề : Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia, 2010

Mô tả vật lý :          439tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)8

Số đăng ký :            0051

 1. Nhan đề : Luật thuế tài nguyên / Nguyễn Hoàng Cầm

Nơi xuất bản :         H. : Lao động – Xã hội, 2014

Mô tả vật lý :          18 tr. ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0221

 1. Nhan đề : Luật thuế tài nguyên / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia, 2010

Mô tả vật lý :          20tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)8

Số đăng ký :            0138

 1. Nhan đề : Luật thuế xuất khẩu  thuế nhập  khẩu và văn bản hướng dẫn thi hành / Trần Đình Khiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc Gia, 2010

Mô tả vật lý :          111tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0071

 1. Nhan đề : Luật thương mại / Trần Đình Nghiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc Gia, 2001

Mô tả vật lý :          141tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0075

 1. Nhan đề : Luật thương mại / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2011

Mô tả vật lý :          192tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0078

 1. Nhan đề : Luật thương mại / Trần Đình Nghiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia, 2001

Mô tả vật lý :          143tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0150

 1. Nhan đề : Luật thủy sản năm 2003 và các nghị định hướng dẫn thi hành / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc Gia, 2010

Mô tả vật lý :          311tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0077

 1. Nhan đề : Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí / Lê Minh Nghĩa

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 2007

Mô tả vật lý :          70tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0088

 1. Nhan đề : Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước / Phạm Việt

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2008

Mô tả vật lý :          60tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0158-0159

 1. Nhan đề : Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2011

Mô tả vật lý :          59tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0160

 1. Nhan đề : Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước / Nguyễn Hoàng Cầm

Nơi xuất bản :         H. : Lao động – Xã hội, 2014

Mô tả vật lý :          61 tr. ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0220

 1. Nhan đề : Luật trọng tài thương mại / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia, 2010

Mô tả vật lý :          71 tr ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0208

 1. Nhan đề : Luật trọng tài thương mại / Nguyễn Tất Viễn

Nơi xuất bản :         H. : Tư Pháp, 2010

Mô tả vật lý :          63 tr ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0209

 1. Nhan đề : Luật tần số vô tuyến điện / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia, 2010

Mô tả vật lý :          56 tr ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0202

 1. Nhan đề : Luật tổ chức tòa án nhân dân / Nguyễn Tất Viễn

Nơi xuất bản :         H. : Tư pháp, 2010

Mô tả vật lý :          27tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0144

 1. Nhan đề : Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân / Nguyễn Tất Viễn

Nơi xuất bản :         H. : Tư pháp, 2010

Mô tả vật lý :          31tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0145

 1. Nhan đề : Luật tố tụng hành chính / Nguyễn Tất Viễn

Nơi xuất bản :         H. : Tư pháp, 2011

Mô tả vật lý :          170tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0135

 1. Nhan đề : Luật viễn thông / Nguyễn Kim Tinh

Nơi xuất bản :         H. : Tư Pháp, 2010

Mô tả vật lý :          59tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0170

 1. Nhan đề : Luật viễn thông / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia, 2010

Mô tả vật lý :          72tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0137

 1. Nhan đề : Luật về sử dụng các nguồn nước Quốc tế : Sách tham khảo / Nguyễn Trường Giang

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2010

Mô tả vật lý :          415tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0028

 1. Nhan đề : Luật xử lí vi phạm hành chính / Bùi Việt Bắc

Nơi xuất bản :         H. : Hồng Đức, 2014

Mô tả vật lý :          170tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0195

 1. Nhan đề : Luật đa dạng sinh học / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia, 2009

Mô tả vật lý :          70tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)3

Số đăng ký :            0152

 1. Nhan đề : Luật điện ảnh / Nghiêm Thị Lệ Dung

Nơi xuất bản :         H. : Tư Pháp, 2009

Mô tả vật lý :          53tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0133

 1. Nhan đề : Luật điện ảnh năm 206 sửa đổi, bổ sung năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia, 2010

Mô tả vật lý :          113tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0142

 1. Nhan đề : Luật đấu thầu năm 2005 / Phạm Việt

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2010

Mô tả vật lý :          679tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0014

 1. Nhan đề : Nghị định của chính phủ ban hành điều lệ bảo hiểm y tế / Trần Đình Nghiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 2000

Mô tả vật lý :          28tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0106-0107

 1. Nhan đề : Những quy định mới nhất về điều lệ, quy chế trường trung học cơ sở- trung học phổ thông / Nguyễn Thành Long

Nơi xuất bản :         H. : Lao động, 2007

Mô tả vật lý :          230tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0003

 1. Nhan đề : Những quy định pháp luật về thi tuyển công chức thi nâng ngạch công chức thi tuyển chuyên viên ngành hành chính / Trần Đình Nghiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2001

Mô tả vật lý :          550tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0019

 1. Nhan đề : Pháp luật về kinh doanh bất động sản / Trần Quang Huy, Nguyễn Quang Tuyến

Nơi xuất bản :         H. : Tư Pháp, 2009

Mô tả vật lý :          329tr. ; 20.5cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0052

 1. Nhan đề : Pháp luật về phòng, chống tội phạm ma túy : T:3 / Võ Vũ Liêm

Nơi xuất bản :         H. : Sở tư pháp Bến Tre, 2004

Mô tả vật lý :          32tr. ; 30cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0004

 1. Nhan đề : Pháp lệnh cán bộ công chức / Phạm Việt

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2008

Mô tả vật lý :          63tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    37(V)

Số đăng ký :            0168

 1. Nhan đề : Pháp lệnh cán bộ công chức / Phạm Việt

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2008

Mô tả vật lý :          63tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0176

 1. Nhan đề : Pháp lệnh cán bộ công chức / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 2007

Mô tả vật lý :          62tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0090

 1. Nhan đề : Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh cán bộ, công chức / Trần Đình Nghiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 2001

Mô tả vật lý :          33tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0102-0104

 1. Nhan đề : Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh cán bộ, công chức / Trần Đình Nghiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 2001

Mô tả vật lý :          33tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0105

 1. Nhan đề : Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc Gia, 2008

Mô tả vật lý :          29t. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0167

 1. Nhan đề : Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở / Trần Đình Nghiễm

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 1999

Mô tả vật lý :          14tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0094

 1. Nhan đề : Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở / Trần Đình Nghiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 1999

Mô tả vật lý :          14tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0095

 1. Nhan đề : Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm 2002 / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 2009

Mô tả vật lý :          115tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0166

 1. Nhan đề : Quy định mới đối với cán bộ, công chức / Thanh Tùng

Nơi xuất bản :         H. : Lao động xã hội, 2006

Mô tả vật lý :          287tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0020

 1. Nhan đề : Quy định pháp luật về tiền lương / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc Gia, 2010

Mô tả vật lý :          435tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0079

 1. Nhan đề : Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão, sản xuất – kinh doanh phân bón, thủy sản, lao động và một số lĩnh vực khác / Phạm Việt

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2010

Mô tả vật lý :          ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0184

 1. Nhan đề : Quy định pháp luật vầ tổ chức, hoạt động và quản lý hội / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia, 2010

Mô tả vật lý :          55tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0143

 1. Nhan đề : Quy định về chế đọ chi tiêu đón, tiếp khách, hội nghị, hội thảo, công tác phí trong cơ quan  hà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước / Nguyễn Duy Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 2010

Mô tả vật lý :          115tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0194

 1. Nhan đề : Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp giới / Trần Thị Huệ

Nơi xuất bản :         H. : Tư Pháp, 2011

Mô tả vật lý :          123tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0031

 1. Nhan đề : Sổ tay thuật ngữ pháp luật phổ thông / Trần Văn Thắng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          175 tr. ; 18 cm

Phân loại UDC :    34(v)

Số đăng ký :            0228

 1. Nhan đề : Sỡ hữu trí tuệ và chuyển cao công nghệ / Phạm Văn Tuyết

Nơi xuất bản :         H. : Tư Pháp, 2008

Mô tả vật lý :          495tr. ; 20.5cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0053

 1. Nhan đề : Thủ tục xét xử sơ thẩm trong luật tố tụng hình sự Việt nam / Đinh Văn Quế

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2001

Mô tả vật lý :          223tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0013

 1. Nhan đề : Thủ tục xét xử xơ thẩm trong luật tố tụng hình sự Việt Nam / Đinh Văn Quế

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2001

Mô tả vật lý :          223tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0018

 1. Nhan đề : Tài liệu tuyên truyền đại hội X Đảng cộng sản Việt Nam / Trần Dũng

Nơi xuất bản :         H. : Lao động, 2006

Mô tả vật lý :          93tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0124

 1. Nhan đề : Tìm hiểu các qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường / Nguyễn Hoàng Cầm

Nơi xuất bản :         H. : Lao động – Xã hội, 2014

Mô tả vật lý :          247 tr ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0217

 1. Nhan đề : Tìm hiểu các qui định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế / Nguyễn Hoàng Cầm

Nơi xuất bản :         H. : Lao động – Xã hội, 2014

Mô tả vật lý :          134 tr ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0218

 1. Nhan đề : Tìm hiểu các quy định chi tiết một số điều của luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp / Võ Thị Kim Thanh

Nơi xuất bản :         H. : Lao động, 2010

Mô tả vật lý :          101tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0073

 1. Nhan đề : Tìm hiểu các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội / Vũ Anh Tuấn

Nơi xuất bản :         H. : Lao động xã hội, 2014

Mô tả vật lý :          95tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0185

 1. Nhan đề : Tìm hiểu các quy định về xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em / Nguyễn Hoàng Cầm

Nơi xuất bản :         H. : Lao động – Xã hội, 2014

Mô tả vật lý :          43 tr ; 19 cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0216

 1. Nhan đề : Tìm hiểu luật phòng chống tham nhũng / Nguyễn Minh Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Lao động, 2006

Mô tả vật lý :          142tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0062

 1. Nhan đề : Tìm hiểu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự : (năm 2009) /

Nơi xuất bản :         H. : Tư pháp, 2009

Mô tả vật lý :          367tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0042

 1. Nhan đề : Tìm hiểu luật tố tụng hành chính / Nguyễn Phân Hách

Nơi xuất bản :         H. : Dân Trí, 2008

Mô tả vật lý :          143tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0181

 1. Nhan đề : Tìm hiểu những quy định pháp luật mới nhất về giáo dục phổ thông / Ngọc Linh

Nơi xuất bản :         H. : Dân Trí, 2012

Mô tả vật lý :          190tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0055

 1. Nhan đề : Tìm hiểu pháp luật về phí và lệ phí : Tập I Những quy định chung / Phạm Lan Anh

Nơi xuất bản :         H. : Tư pháp, 2005

Mô tả vật lý :          142tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0049

 1. Nhan đề : Tìm hiểu tội phạm trong bộ luật hình sự năm 1999 / Đinh Văn Quế

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 2001

Mô tả vật lý :          313tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    34(V)

Số đăng ký :            0015

 1. Nhan đề : Tổ chức chính quyền địa phương cộng hòa liên ban đức / Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Sĩ Đại

Nơi xuất bản :         H. : Tư pháp, 2006

Mô tả vật lý :          266tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N)

Số đăng ký :            0005

 1. Nhan đề : Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Nguyễn Đức Giao

Nơi xuất bản :         H. : Tư Pháp, 2005

Mô tả vật lý :          2339tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    32(V)

Số đăng ký :            0001

 1. Nhan đề : Tội phạm và hình phạt trong Hoàng Việt Luận Lệ / Trương Quang Vinh

Nơi xuất bản :         H. : Tư Pháp, 2008

Mô tả vật lý :          235tr. ; 20.5cm

Phân loại UDC :    34V

Số đăng ký :            0054