GD&TĐ – Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH vừa công bố xin ý kiến rộng rãi dự thảo hướng dẫn thực hiện việc thành lập, sáp nhập, tổ chức lại các trung tâm giáo dục thường xuyên (TTHDTX), trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp (TTGDKTTH-HN) và và trung tâm dạy nghề trên địa bàn cấp huyện.

Theo đó, đối với những đơn vị cấp huyện tồn tại đồng thời nhiều trung tâm (TTGDTX, TTGDKTTH-HN, TT dạy nghề), UBND tỉnh xem xét để sáp nhập và tổ chức lại thành một trung tâm có các chức năng giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề.

Đối với những đơn vị cấp huyện chỉ có 2 trong số 3 trung tâm thì sáp nhập lại thành một trung tâm và bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ còn thiếu để trung tâm có các chức năng giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề.

Đối với những đơn vị cấp huyện chưa có trung tâm nào trong các trung tâm nói trên thì thành lập một trung tâm thực hiện đồng thời các chức năng giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề.

UBND tỉnh, thành phố là cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào văn bản thẩm định và việc thẩm tra, soát xét thủ tục, hồ sơ hợp lệ đã được xử lý theo quy chế làm việc và các quy định tại thông tư này để quyết định việc thành lập trung tâm.

Lập Phương