Ngày 14/03/2013, tại hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết và kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI của 4 trường Mẫu giáo An Thạnh, Tiểu học An Thạnh 1, Tiểu học An Thạnh 2 và THCS An Thạnh, ông Nguyễn Văn Chí, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND Huyện Mỏ Cày Nam đã trình bày các nội dung quan trọng của các Nghị quyết và kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI nhằm giúp cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của 4 trường nắm vững nội dung cơ bản của các kết luận, nghị quyết của Đảng nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động; trang bị kiến thức lý luận để vận dụng một cách sáng tạo các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn được giao góp phần vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – chính trị – xã hội của đất nước hiện nay.