Mô hình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp “VƯỜN RAU SẠCH, AN TOÀN” của Đội viên, học sinh và giáo viên Trường THCS Tạ Thị Kiều năm học 2021-2022. Trong năm học này Vườn rau được gieo trồng 2 lần: lần 1 vào giữa tháng 2/2022, thu hoạch lần 1 vào cuối tháng 3; tiếp tục gieo trồng lại vào đầu tháng 4 và thu hoạch lần 2 vào đầu tháng 5.